Algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALLROUND SERVICE WESSELS V.O.F.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder
ACSWessels: Allround Car Service Wessels V.O.F, Tomberstraat 9, 6124 AK Papenhoven
Opdrachtgever: degene die Allround Car Service Wessels V.O.F. opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

I Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ACSWessels en koper/opdrachtgever, waarop ACSWessels deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ACSWessels, voor de uitvoering waarvan door ACSWessels derden dienen te worden betrokken.
3. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of naar andere algemene voorwaarden.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. ACSWessels en koper/opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

II Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat zij door ACSWessels is geaccepteerd en bevestigd, bij voorkeur schriftelijk of langs elektronische weg. Wij zijn tevens gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeenkomst wanneer uit omstandigheden en feiten deze zaak duidelijk blijkt.
3. Aanvullingen op of wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst gelden slechts indien zij door beide partijen schriftelijk zijn bevestigd.

III Prijzen
1. Een verkoopprijs geldt voor levering ‘af bedrijf’.
2. Montage-, service-, transport- en keuringskosten, kosten voor het rijklaar maken evenals fiscale heffingen anders dan BPM of BTW, zijn niet in de verkoopprijs begrepen.
3. De koper / opdrachtgever is voorts gehouden de onkosten/belastingen, die ACSWessels ter uitvoering van of in verband met de opdracht moest maken of voldoen, te vergoeden. Bij verhoging van de aan ACSWessels in rekening gebrachte of opgelegde kosten / belastingen, zullen deze meerkosten/meerbelasting eveneens bij de koper/opdrachtgever in rekening gebracht worden.

IV Termijnen
1. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Zij zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
– Bij een “niet-tijdige” levering dient ACSWessels schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
– Daarbij dient een nakomingstermijn van 21 dagen te worden verleend te rekenen vanaf de eerste dag dat de schriftelijke ingebrekestelling ACSWessels heeft bereikt. Dit laat het bepaalde in artikel XI overmacht- onverlet.

V Levering en risico-overgang
1a. De levering geschiedt “af bedrijf” van ACSWessels. De koper / opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld.
1b. Indien de koper / opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is ACSWessels gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper / opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de koper / opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de koper / opdrachtgever ter beschikking staan.
2. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte op het adres van ACSWessels dient koper binnen vijf dagen nadat het verkochte ter beschikking werd gesteld, dit af te halen.
3. Bij aflevering van het verkochte op het adres van koper neemt koper het verkochte onmiddellijk af.
4. Indien koper het verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet conform lid 3 van dit artikel afneemt, is ACSWessels gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform het bij haar geldende tarief.
In de stallingsperiode is het risico voor beschadiging of tenietgaan voor koper.
Onverminderd het bepaalde in artikel XII (eigendomsvoorbehoud) gaat het risico op koper over vijf dagen nadat het verkochte op het adres van ACSWessels ter beschikking van koper werd gesteld.
Indien het verkochte door ACSWessels op het adres van koper wordt afgeleverd gaat het risico op het moment van overdracht van het verkochte over op koper.

VI Betalingen
1. Betalingen dienen te geschieden à contant en uiterlijk bij aflevering, of binnen 8 dagen na factuurdatum indien deze betalingstermijn uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
2. Alle betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Indien de koper / opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan is de koper / opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De koper/ opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper / opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
3. ACSWessels heeft het recht de door koper/ opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. ACSWessels kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper / opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ACSWessels kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. De koper / opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ACSWessels verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De koper / opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
5. Indien de koper / opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper / opdrachtgever. Het verzuim van de koper / opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever) en met wie een betalingstermijn van 8 dagen is overeengekomen, treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen 8 dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien ACSWessels echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren en de koper / opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever), komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper / opdrachtgever worden verhaald. De koper / opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

VII Inkoop / inruil
1. Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing als ACSWessels bij gelegenheid van een voertuigverkoop tevens een ander voertuig van koper inkoopt (zogenaamde inruil),
indien koper
– een particulier is, die zelf geen aftrek van voorbelasting heeft genoten;
– of een (overheid)instelling is, niet ondernemer zijnde;
– of een ondernemer is, die het voertuig uitsluitend voor vrijgestelde prestaties kocht;
– of een kleine ondernemer is, die van de administratieve verplichtingen is ontheven op grond van artikel 25, lid 3 van de Wet – op de Omzetbelasting 1968;
– of een andere (geautoriseerde) wederverkoper is, die de margeregeling toepast, in die zin dat slechts BTW over de marge verschuldigd is.
Dan zal
– bij iedere inkoop van ACSWessels een taxatie plaatsvinden door een door ACSWessels aan te wijzen taxateur, waarbij deze een rapport opmaakt van de toestand, waarin de gekochte auto zich bevindt.
– koper instaan voor de informatie die hij geeft over het schadeverloop van de in te ruilen auto.
2. ACSWessels is niet langer dan 14 dagen gebonden aan deze taxatie.
3. Bij levering van het ingekochte voertuig dient dit in dezelfde staat te verkeren als op het moment van taxatie.
4. Indien de overdracht van de in te kopen auto plaatsvindt nadat de in lid 2 genoemde termijn is verstreken of indien de in te kopen auto niet meer in dezelfde staat verkeert als op het moment van taxatie, is ACSWessels gerechtigd een nieuwe taxatie te laten verrichten. De verkopende eigenaar is dan gebonden aan deze nieuwe taxatiewaarde.
5. De door ACSWessels gekochte auto wordt door de eigenaar geleverd bij de levering door ACSWessels van de door ACSWessels aan deze verkochte auto.
6. Indien koper de door hem ingeruilde auto blijft berijden in afwachting van de levering van de door ACSWessels verkochte auto, wordt dit voertuig pas eigendom van ACSWessels, nadat feitelijke levering heeft plaatsgevonden. Tot dat moment blijft het risico van beschadiging of tenietgaan bij koper-eigenaar.
7. De door ACSWessels gekochte auto dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van een geldig kentekenbewijs (deel IA en deel IB) en een overschrijvingsbewijs.
Indien één van bovenstaande papieren ontbreekt, behoudt ACSWessels zich het recht voor kosten voor het verkrijgen van nieuwe papieren en de daarmee verband houdende waardevermindering, aan koper in rekening te brengen. Daarnaast dient koper de auto dan te leveren met een tijdelijk kentekenbewijs.
8. In geval van inkoop door ACSWessels dient de (particuliere) koper o.g.v. de toepasselijke “Btw-regelgeving over inruil van gebruikte roerende zaken”, een inkoopverklaring in te vullen en te ondertekenen.
9. Een overeenkomst met betrekking tot inkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door de directie.

VIII Reparaties
1. Aanbiedingen betreffende de kosten van reparatie en reparatieduur zijn vrijblijvend, indicatief en niet bindend.
2. ACSWessels kan het retentierecht uitoefenen op het voertuig indien opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden daaraan niet of niet geheel voldoet, ook wanneer het kosten betreft van eerdere daaraan door ACSWessels verrichte werkzaamheden. ACSWessels kan dit recht ook uitoefenen indien een geschil aanhangig is gemaakt bij een rechter.
3. Indien na uitvoering van aan ACSWessels opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan opdrachtgever de betreffende auto niet binnen één week is afgehaald, is ACSWessels gerechtigd stallingskosten in rekening te brengen conform het geldende tarief. Stalling geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.
4. Vervangen materialen of zaken worden alleen aan opdrachtgever ter beschikking gesteld indien deze dit uitdrukkelijk vooraf kenbaar heeft gemaakt. In het andere geval worden de materialen eigendom van ACSWessels zonder dat opdrachtgever ter zake enige vergoeding van ACSWessels kan verlangen.
5. Garantie op de reparaties is beperkt tot 3 maanden na de uitvoering daarvan, onverminderd de beperkingen daaraan gesteld door de wet, evenals door die Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd. Elke aanspraak op garantie vervalt indien niet geautoriseerde derden zonder toestemming van ACSWessels, werkzaamheden hebben verricht die in verband kunnen worden gebracht met de door ACSWessels verrichte montage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waarvan beroep op garantie wordt gedaan.

IX Schadetaxatie
Indien ACSWessels een schadetaxatie verricht, worden de kosten daarvan aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze kosten worden gecrediteerd indien ACSWessels van de opdrachtgever een opdracht tot reparatie verkrijgt, of gelijktijdige een ander voertuig aan opdrachtgever kan leveren.

X Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)
ACSWessels is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, of die krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting niet voor haar rekening komt.
Hieronder is `mede begrepen het niet of niet tijdig (aan)leveren door een toeleverancier.
In geval van blijvende overmacht is ACSWessels gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de koper/ opdrachtgever.
In geval van tijdelijke overmacht is ACSWessels gerechtigd de termijn van de overeenkomst te verlengen met de tijd gedurende welke deze overmacht geldt.

XI Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang koper haar verplichtingen uit hoofde van deze of een andere met ACSWessels gesloten overeenkomst niet geheel heeft voldaan blijft de eigendom van alle door ACSWessels verkochte zaken bij haar.
2. Koper is vóór volledige betaling van de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten, niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.
3. In geval een derde te goeder trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbindt koper zich nu al voorals dan een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.

XII Garantie en aansprakelijkheid
1. Voor leveranties van nieuwe zaken, onderdelen, materialen en accessoires daaronder begrepen, gelden geen andere garanties dan die welke door de des betreffende fabrikant, importeur of toeleverancier zijn verleend.
De garantie vervalt in ieder geval wanneer koper op ondeskundige wijze met het verkochte is omgegaan of wanneer deze gedurende de garantietermijn een technische en/of softwarematige verandering in onderdelen of de uitrustingsstukken die in verband staan met de garantieclaim, heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen door niet geautoriseerde derden.
2. Indien een onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de auto ook op dit vervangen onderdeel van kracht (“geen garantie op garantie”).
3. Wanneer géén garantie vermeldt wordt op de afleveringsfactuur van de auto, is deze door koper gekocht zoals gezien en bereden, daardoor zonder enige vorm van garantie.
4. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet evenals door de Europese wet- en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluit ACSWessels ter zake door haar afgeleverde zaken en verrichte
(reparatie-)werkzaamheden uitdrukkelijk uit iedere verdergaande aansprakelijkheid voor schade, uit elke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar werknemers of hulppersonen.
5. Indien en voor zover er op ACSWessels enige aansprakelijkheid mocht rusten, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor ACSWessels onder haar verzekeringspolis dekking vindt.

XII Klachten en verjaring
1. Klachten dienen binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door koper of opdrachtgever schriftelijk bij ACSWessels te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper of opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient koper of opdrachtgever de gebreken onmiddellijk bij aflevering aan ACSWessels te melden. Anders wordt hij geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
2. Klachten kunnen niet in behandeling worden genomen wanneer blijkt dat koper of opdrachtgever of niet door ACSWessels geautoriseerde derden iets aan het voertuig veranderd of gerepareerd hebben dat direct verband houdt met de klacht.
Dit behoudens het geval dat dit met toestemming van ACSWessels is geschied of in geval van nood waarbij koper zich vooraf onmogelijk met ACSWessels heeft kunnen verstaan. Niettemin dient koper of opdrachtgever direct bij de eerste mogelijkheid ACSWessels van het noodgeval in kennis te stellen.
3. Alle aanspraken tegen ACSWessels, die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ACSWessels zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen een verjaringstermijn geldt van twee jaar vanaf de aflevering van de nieuwe auto of van nieuwe onderdelen.

XIV Ontbinding
1. Indien koper een overeenkomst wenst te annuleren, heeft ACSWessels het recht nakoming te vorderen dan wel dat te accepteren. Daarbij heeft ACSWessels het recht op een schadevergoeding van 15% van de aankoopprijs inclusief eventuele BTW en BPM, exclusief eventuele inruil.
2. Koper is geen annuleringskosten verschuldigd, indien hij in geval van een verkoop op afstand de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden op grond van art. 7:46d BW.
3. ACSWessels kan, behoudens haar overige rechten, een koopovereenkomst te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid ontbinden door een schriftelijke mededeling aan koper indien
– koper één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
– koper niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, of insolvent wordt,
– het faillissement van koper is aangevraagd,
– indien surseance van betaling is aangevraagd,
– namens koper een verzoek tot toepassing van wettelijke schuldsanering wordt gedaan of uitgesproken
– koper zijn bedrijf staakt of een beslag onder koper wordt gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging is opgeheven.
4. Indien één der in lid 3 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, rust op koper de plicht ACSWessels daarvan direct in kennis te stellen.

XV Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle met ACSWessels gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. Behoudens geschillen met betrekking tot fabrieksgarantie, waaromtrent in de garantievoorwaarden een aparte regeling geldt, worden alle geschillen berecht door de bevoegde rechtbank te Roermond, dan wel diens plaatsvervanger.

XVI Deponering voorwaarden
1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, laatstelijk gewijzigd op 01 oktober 2013, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Roermond.
2. Wijzigingen of aanvullingen worden bij dezelfde Kamer gedeponeerd